ការផ្សព្វផ្សាយនៅ T’ung-ling-hsien

មិនមានការផ្តល់ជូននៅក្នុងប្រភេទនេះទេ។
ជាអ្នកដំបូង, ដែលបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយថ្មី។